Sosyoloji

Yüksek Lisans Seviyesinde Okunması Gereken Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Kitapları

(2. Seviye) Yüksek lisans seviyesindeki bir öğrencinin asgari düzeyde sosyoloji ve din sosyolojisi bilgisi birikimi için okuması gereken kitaplar aşağıdaki gibidir;

Yusuf Has Hacip
Kutadgu Bilig, Haz. Ayşegül Çakan, T. İş Bankası Kültür Yayınları / Kabalcı Yayınları.

Farabi
İdeal Devlet (El Medinet’ül Fazıla), Divan Kitap.

Said Halim Paşa
Buhranlarımız, İz yayıncılık.

Karl Marx
Komünist Manifesto (Friedrich Engels ile birlikte), (çev. L. Kavas), İthaki Yayınları.
Yabancılaşma, Ankara: Sol Yayınları.

Emile Durkheim
Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları.
İntihar, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları.
Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bâli Akal.

Max Weber
Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları.
Ekonomi ve Toplum, Yarın Yayıncılık.
Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
Din Sosyolojisi, Yarın Yayıncılık.

Roland Robertson
Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çev., Ü. H. Yolsal, Bilim Sanat Yayınları, Ankara.

T. B. Bottomore
Nisbet, R. ve Bottomore, T. (2010). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, (Haz. Mete Tunçay ve Aydın Uğur), Kırmızı Yayınları,

Michel Foucault,
Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, İstanbul: Birey Yayıncılık

Peter L. Berger
Kutsal Şemsiye, Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları, Çev. Ali Coşkun, Rağbet Yay.

Thomas Luckmann
Görünmeyen Din, Rağbet Yay.

Anthony Giddens
Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çeviren: Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi
Çağdaş Temel Kuramlar, Çev, Ahmet Demirhan, Vadi Yayınları.

Raymond Aron
Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları

Louis Althusser
İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Alp Tümertekin, İthaki Yayınları

Hilmi Ziya Ülken
Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Joachim Wach
Din Sosyolojisi Üzerine, Çev. Ünver Günay, M.Ü.İ.F. Vakfı Yayınları.

Ünver Günay
Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları

Nurettin Topçu
İsyan Ahlakı, Dergâh Yayınları
Kültür ve Medeniyet, Dergâh Yayınları
İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, Dergâh Yayınları

Roberto Cibriani
Din Sosyolojisi Tarih ve Teoriler, Rağbet Yayınları

Peter B. Clarke
Din sosyolojisi: Çağdaş gelişmeler, İmge Kitabevi Yayınları
Din sosyolojisi: Kuram ve yöntem, İmge Kitabevi Yayınları
Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya, İmge Kitabevi Yayınları

Ziya Gökalp
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları

Cemil Meriç
Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim.
Umrandan Uygarlığa, İletişim.
Kültürden İrfana, İletişim.

Baykan Sezer
Toplumsal Değişme ve Din, Kitapevi

Şerif Mardin
Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları.
Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları.
Türkiye, İslam ve Sekülarizm, İletişim Yayınları.
Türkiye’de Din ve Siyaset Makaleler

Niyazi Berkes
Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları

Bernard Lewis
İslam ve Batı, Akılçelen Kitaplar
Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu

Kemal Karpat
Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları

Halil İnalcık
Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası, Kırmızı Yayınları

İlber Ortaylı
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları.

Zeki Arslantürk
Din Sosyolojisi I-II, Çamlıca Yayınları
Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları

Necdet Subaşı
Din Sosyolojisi, Dem Yayıncılık

Nilüfer Göle
Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar

İhsan Çapcıoğlu
Niyazi Akyüz & İhsan Çapcıoğlu (ed.), Din Sosyolojisi El Kitabı, Grafiker Yayınları
Sosyolojiye Giriş, (H. Beşirli) Grafiker Yayınları.

Mustafa Tekin
İslam Sosyolojisinin İmkanı, Rağbet Yayınları.

Yümni Sezen
Kültür ve Din & Türk-İslam Örneği, İz Yayıncılık.
İslam’ın Sosyolojik Yorumu, İz Yayıncılık.
İslam Sosyolojisine Giriş, Turan Yayıncılık.

Mustafa Erkal
Sosyoloji (Toplumbilimi), Der Yayınları.

Caner Taslaman
Türkiye’de İslam ve Küreselleşme, Destek Yayınları.

Aycan Türk
Y Kuşağı İçin Sosyoloji Sözlüğü, Kafekültür Yayıncılık.

Gordon Marshall
Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları.

Joseph Fichter
Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık.

Nilgün Çelebi
Sosyoloji Notları, Anı Yayıncılık.

Mehmet Bayyiğit
Din Sosyolojisi, Palet Yayınları

Emre Kongar
Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi.

Ejder Okumuş
Osmanlı’nın Gözüyle İbn Haldun, İz Yayıncılık
Dinin Meşrulaştırma Gücü, Ark Kitapları
Toplumsal Değişme ve Din, İnsan Yay. 2-3.Kuranda Toplumsal Çöküş, İnsan Yayınları.
Dinin Toplumsal İnşası, Akçağ Yayınları.

Ergün Yıldırım
Bilginin Sosyolojisi, Ekin Kitabevi

Erol Güngör
İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınları
İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Yayınları

Recep Şentürk
İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim, İz Yayıncılık.

İbrahim KALIN
Akıl ve Erdem & Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi, Küre Yayınları.

Celaleddin Çelik
Kur’an’da Toplumsal Değişim, İnsan Yayınları.

Daryush Shayegan
Yaralı Bilinç, Metis Yayınları.
Melez Bilinç, Metis Yayınları.

Lewis A. Coser
Sosyolojik Düşüncenin Ustaları Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, De Ki Basım Yayım

Margaret M. Poloma
Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Ünal, Eos Yayınları

Kaan Böke (ed.)
Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayınları.

John W. Creswell
Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Eğiten Kitap

Henri Mendras
Sosyolojinin İlkeleri, Çev. Buket Yılmaz, İletişim Yayınları.

W. Lawrence Neuman
Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I-II, Yayın Odası.

Adil Çiftçi
Nasıl Bir Sosyal Bilim: Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Kitabiyat, Ankara.
Anlayıcı Yaklaşım ve Din Sosyolojisi İçin Uzanımları: Empirik Bir Deneme, Kitabiyat, Ankara.
Sosyolojiye Giriş, Ankara Okulu Yayınları
Din Sosyolojiye Giriş, Ankara Okulu Yayınları

Martin Slattery
Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayıncılık

Phil Zuckerman
Din Sosyolojisine Giriş, Birleşik Dağıtım, Çev. Halil Aydınalp

Abdurrahman Kurt
Din Sosyolojisi, Sentez Yayıncılık

Cevdet Sait
Bireysel Ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, İnsan Yayınları

Kemalettin Taş
Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, Rağbet Yayınları

Alison Wolf & Ruth A. Wallace
Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Doğu-Batı Yayınları

Orhan Türkdoğan
Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Clifford Geertz
Kültürlerin Yorumlanması, İletişim Yayınları.

Grace Davie
Modern Avrupa’da Din, Küre Yayınları.

M. Ali Kirman
Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi. Ankara: Birleşik.
Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü

Ali Akdoğan
Sosyal Değişme ve Din, Rağbet Yay.

Çiğdem Kağıtçıbaşı
Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Evrim Yay.

Fazlur Rahman
İslam, Ankara Okulu Yayınları
İslam ve Çağdaşlık, Ankara Okulu Yayınları

Muhammed İkbal
İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası, Timaş Yayınları

Necip Fazıl Kısakürek
İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yayınları

Hüsnü Ezber Bodur
Küreselleşme Bağlamında Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketle ve Türk Toplumuna Etkileri, Uluslararası Avrupa birliği Şurası tebliğ ve Müzakereleri, Ankara, C.I, s. 305-311
Modern Kapitalizmin Doğmasında Dinin Rolü: Kapitalizmin Ruhu ile Protestan Ahlakı Arasındaki İlişki, Ata. Ün. İl. Fak. Dergisi, Sayı: 9, s.80-108.
Moonculuk Hareketi ve Ülkemizde Cemaat Türü Benzer Bir Yapılanmanın Sosyolojik Analizi, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Ocak –Haziran 2003, s.2-38.

Adem Efe
Dini Gruplar Sosyolojisi, Dönem Yayıncılık.

Sabri F. Ülgener
Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Derin Yay.
İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Derin Yay.

Maurice Barbier
Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Kaknüs Yayınları

Ali Fuad Başgil
Din ve Laiklik, Kubbealtı Neşriyat

Eric Hoffer
Kesin İnançlılar, İm Yayınları
Değişim Sancısı, Dergâh Yayınları

Olivier Roy
Küreselleşen İslam, Metis Yay.

Süleyman Turan ve Faruk Sancar
Yeni Dini Hareketler, Açılım Kitap.

Ali Rafet Özkan
Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri, Açılım Kitap.

Niyazi Akyüz
Dinin Örgütsel İklimi Dini Gruplar, Gündüz Eğitim Ve Yay.

Hasan Onat
Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Endülüs.

Mehmet Zeki İşcan
Selefilik/ İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, Kitap Yayınevi

Mehmet Ali Büyükkara
Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yayınları.

Ruşen Çakır
Ayet ve Slogan, Türkiye’de İslâmî Oluşumlar, Metis Yayınları

R. Hrair Dökmeciyan
Arap Dünyasında Köktencilik, İlke Yayıncılık

Richard Tapper
Çağdaş Türkiyede İslamcılık, Sarmal Yayınları

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı