Sosyoloji

Uzmanlık İsteyen Alt Konulara Dair Kitaplar

(5. Seviye) Uzmanlık isteyen alt konulara dair kitaplar aşağıdaki gibidir;

Robert J. Wuthnow & P. L. Berger
Din ve Modernlik: Toplumbilim Yazıları I, Telif ve Çev. Adil Çiftçi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları.

Hilmi Ziya Ülken
Aşk Ahlakı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Ünver Günay
Kutsallık ve Ziyaret Fenomeni & Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, (H. Güngör ve A. Taştan) Otorite Yayınları

Marion Holmes Katz,
Mevlid & İslam Dünyasında İbadetler ve Dindarlık

Ziya Gökalp
Türkçülüğün Esasları, Liva Yayınları

Prens Sabahaddin
Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Yapı Kredi Yayınları

Şerif Mardin
Türkiye’de Kitle Kültürü Sorunu, İletişim Yayınları.
Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları.
Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları

Bernard Lewis
Çatışan Kültürler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Haşhaşiler, Sebil Yay.

Kemal Karpat
Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Timaş Yayınları
Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din, Timaş Yayınları

Halil İnalcık
Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Yasin Aktay
Türk Sosyoloji Tarihine Eleştirel Bir Katkı, Küre Yayınları.

Korkut Boratav
Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, İmge Yayınları.

Necdet Subaşı
Alevi Modernleşmesi, Kitabiyat Yayınları

Yücel Bulut
Oryantalizm Kısa Tarihi, İstanbul: Küre Yayınları.

Nilüfer Göle
Mühendisler ve İdeoloji, Metis Yayınları

İhsan Çapcıoğlu
Küreselleşme, Kültür ve Din, Ankara: Otto.
Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım (edit), Grafiker Yayınları.
Sekülerleşme & Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, (M. Ali Kirman) Otto Yayınları.

Mustafa Tekin
Fıkıh Sosyolojisi, Eskiyeni Yayınları.

Yümni Sezen
Sosyolojiden İdeolojiye & Küresel ve Milli Arasında Türkiye, İz Yayıncılık.

Erol Güngör
Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları

Celaleddin Çelik
Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına, Hikmetevi Yayınları.
Şehirleşme ve Din, Çizgi Kitabevi

Erol Göka
Türklerin Psikolojisi & Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler, Timaş Yayınları.
Yedi Düvele Karşı & Türklerde Liderlik ve Fanatizm, Timaş Yayınları.

Vamık Volkan
Körü Körüne İnanç/Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri, Okuyan Us Yayınları.

Andrew Heywood
Siyasetin Temel Kavramları, Liberte Yayınları.

Alain Coulon
Etnometodoloji, Çeviren: Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları.

Halil Aydınalp
İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör, Birleşik Dağıtım

George Ritzer
Modern Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, De ki Basım Yayım Dağıtım

Ira M. Lapidus
İslam Toplumları Tarihi Cilt: 1 Hazreti Muhammed’den 19. Yüzyıla, İletişim Yayınları.
İslam Toplumları Tarihi Cilt: 2 19. Yüzyıldan Günümüze

Fulya Atacan
Sosyal Değişme ve Tarikat – Cerrahiler, Hil Yayınları.
Kutsal Göç (Radikal İslamcı Bir Gurubun Anatomisi), Bağlam Yayıncılık.

Talal Asad
Dinin Soykütükleri, Metis.

Iain Chambers
Göç, Kültür, Kimlik. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Özcan Güngör
Araf’taki Alevilik: Alevilik/Bektaşilik, Akasya Kitap.

Ali Köse
Milenyum Tarikatları, İstanbul: Timaş Yay.

İlyas Çelebi (edit)
İslam Düşüncesinde Yenilik Arayışları, I-VI, Rağbet Yayınları.

Ethem Ruhi Fığlalı
Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları.

İsmail Kara
Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yayınları
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, Dergâh Yayınları

Philip G. Zimbardo
Şeytan Etkisi, Say Yayınları

Ahmet Özel
İslam ve Terör: Fıkhi Yaklaşım, İstanbul: Küre Yay.

Alev Erkilet
Orta Doğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Hece Yayınları.

H. İbrahim Bulut
Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, Sakarya Üniversitesi Yayınları.

Aziz Ahmed
Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve İslam, Yöneliş Yayınları.
Hindistan’da İslam Kültürü Çalışmaları, İnsan Yayınları

Ali Bayramoğlu
Türkiye’de İslami Hareket / Sosyolojik Bir Bakış (1994-2000), Patika Yayıncılık.

Faik Bulut
Ordu ve Din, Berfin Yayınları.

Emin Demirel
Türkiye’de Radikal İslami Hareketler, IQ Kültür Sanat Yayıncılık

Hakan Yavuz
Modernleşen Müslümanlar, Kitap Yayınevi.

Cenksu Üçer
Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik, Ankara, Ankara Okulu Yayınları.

Fehmi Koru
Türkiye’de İslamcı Akımlar, Beyan Yayınları

Doğan Kaplan
Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Sönmez Kutlu
Alevilik-Bektaşilik Yazıları, Ankara Okulu Yayınları.
Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları, Fecr Yayınevi

Ruşen Çakır
Derin Hizbullah, Metis Yayınları
Direniş ve İtaat, İki İktidar Arasında Kadın, Metis Yayınları

Mazharuddin Sıddıki
İslam Dünyasında Modernist Düşünce

Roger Garaudy
Entegrizm: Kültürel İntiharlar, Pınar Yayınları
Yobazlık, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

Ömer Turan
İslami Hareketler “Tarihi Fikir Örgüsü ve Metodları” Yaydağ Yayınları.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı