Sosyoloji

Sosyoloji Ana Bilimdalına Ait Alt Ana Başlıklarda Okunması Gereken Kitaplar

(4. Seviye) Sosyoloji ana bilimdalına ait alt ana başlıklarda okunması gereken kitaplar aşağıdaki gibidir;

Jürgen Habermas
İletişimsel Eylem Kuramı, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları,
Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Çev, Medeni Beyaztaş, Bakış Yayınları, İstanbul.
Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İstanbul: İletişim

Zygmunt Bauman
Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları

Immanuel Wallerstein
Sosyal Bilimleri Düşünmemek, BGST Yayınları

T. B. Bottomore
Frankfurt Okulu ve Eleştirisi

Robert J. Wuthnow & P. L. Berger
Din ve Modernlik: Toplumbilim Yazıları I, Telif ve Çev. Adil Çiftçi, Ankara, Ankara Okulu Yayınları.

Anthony Giddens
Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Sentez Yayınları.

Ulrich Beck
Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları

Joachim Wach
Dinler Tarihi, Ataç Yayınları

Mustafa Aydın
Sistematik Din Sosyolojisi, Açılım Kitap

Ziya Gökalp
Türkçülüğün Esasları, Liva Yayınları

Prens Sabahaddin
Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Yapı Kredi Yayınları

Cemil Meriç
Kültürden İrfana, İletişim.

Şerif Mardin
Türkiye’de Kitle Kültürü Sorunu, İletişim Yayınları.
Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları.
Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları

Bernard Lewis
Çatışan Kültürler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Kemal Karpat
Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Timaş Yayınları
Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din, Timaş Yayınları

Halil İnalcık
Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Yasin Aktay
Türk Sosyoloji Tarihine Eleştirel Bir Katkı, Küre Yayınları.

Korkut Boratav
Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, İmge Yayınları.

Nilüfer Göle
Modern Mahrem, Metis Yayınları

İhsan Çapcıoğlu
İhsan Çapcıoğlu & Bünyamin Solmaz (ed.), Din Sosyolojisi: Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi
Sekülerleşme & Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, (M. Ali Kirman) Otto Yayınları.
Küreselleşme Ulus-Devlet ve Din, (Ş. Gürsoy) Platin yayınları.

Mustafa Tekin
Kutsalın Serüveni / Modern Ve Postmodern Süreçte Dinin Sosyolojik Açılım İmkanı, Açılım Kitap
Fıkıh Sosyolojisi, Eskiyeni Yayınları.

Yümni Sezen
Kur’an Işığında İnsan, Akıl ve Toplum, İz Yayıncılık.
Sosyolojiden İdeolojiye & Küresel ve Milli Arasında Türkiye, İz Yayıncılık.

Gordon Marshall
Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları.

Emre Kongar
Türk Toplumbilimcileri (İki Cilt Bir Arada), Remzi Kitabevi.

Ergün Yıldırım
Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap

Erol Güngör
Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları

Ali Bardakoğlu
İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, Kuramer Yayınları.

Celaleddin Çelik
Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına, Hikmetevi Yayınları.
Şehirleşme ve Din, Çizgi Kitabevi

Vamık Volkan
Körü Körüne İnanç/Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri, Okuyan Us Yayınları.

Andrew Heywood
Siyasetin Temel Kavramları, Liberte Yayınları.

Derek Layder
Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları

Alain Coulon
Etnometodoloji, Çeviren: Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları.

John W. Creswell
Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Eğiten Kitap

Karl R. Popper
Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Yapı Kredi Yayınları.

Adil Çiftçi
Nasıl Bir Sosyal Bilim: Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Kitabiyat, Ankara.
Anlayıcı Yaklaşım ve Din Sosyolojisi İçin Uzanımları: Empirik Bir Deneme, Kitabiyat, Ankara.
İslam Araştırmaları İçin Bir Bakış Açısı Önerisi: Bilgi Sosyolojisi, Ethem Ruhi Fığlalı’ya Armağan, Vadi, Ankara, 88-108.

Halil Aydınalp
İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör, Birleşik Dağıtım

Abdurrahman Kurt
İslam Çalışma Ahlakı, Emin Yayınları

George Ritzer
Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, De ki Basım Yayım Dağıtım
Modern Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, De ki Basım Yayım Dağıtım

Ira M. Lapidus
İslam Toplumları Tarihi Cilt: 1 Hazreti Muhammed’den 19. Yüzyıla, İletişim Yayınları.
İslam Toplumları Tarihi Cilt: 2 19. Yüzyıldan Günümüze

Fulya Atacan
Sosyal Değişme ve Tarikat – Cerrahiler, Hil Yayınları.
Kutsal Göç (Radikal İslamcı Bir Gurubun Anatomisi), Bağlam Yayıncılık.

Charles Taylor
Seküler Çağ, İş Bankası Yayınları

Talal Asad
Sekülerliğin Biçimleri Hıristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik, Metis.
Dinin Soykütükleri, Metis.

Iain Chambers
Göç, Kültür, Kimlik. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Özcan Güngör
İki Dünya Bir Aile, Akçağ Yayınları
Çalışan Gençlik ve Değerler, Akçağ Yayınları

Mehmet S. Ünal
Dinsel Bireycilik, Açılım Kitap.

M. Ali Kirman
Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü

Ali Köse
Milenyum Tarikatları, İstanbul: Timaş Yay.

İlyas Çelebi (edit)
İslam Düşüncesinde Yenilik Arayışları, I-VI, Rağbet Yayınları.

Mümtaz Turhan
Kültür Değişmeleri ve Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik, Altınordu Yayınları

Muhammed İkbal
İslam Toplumunun Yapısı, Beka Yayınevi

Ethem Ruhi Fığlalı
Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları.

Slavoj Zizek
Ahir Zamanda Yaşarken, Metis Yayıncılık.

Tarık Zafer Tunaya
İslamcılık Akımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Mehmet Zeki İşcan
Siyasal İslam& Dini ve Fikri Temelleri, Ekev Yayınları.

W. Montgomery Watt
İslami Hareketler ve Modernlik İz Yayıncılık.

Mazharuddin Sıddıki
İslam Dünyasında Modernist Düşünce

Richard Tapper
Çağdaş Türkiyede İslamcılık, Sarmal Yayınları

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı