Sosyoloji

Lisans Seviyesinde Okunması Gereken Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Kitapları

(1. Seviye) Lisans seviyesindeki bir öğrencinin asgari düzeyde sosyoloji ve din sosyolojisi bilgisi birikimi için okuması gereken kitaplar aşağıdaki gibidir;

İbn-i Haldun
Mukaddime, Dergah Yayınları.

Nasiruddin Tusi
Ahlak-ı Nasıri (çev. Anar Gafarov ve Zaur Şükürov), Litera Yayıncılık / Fecr Yayınları.

Karl Marx
Komünist Manifesto (Friedrich Engels ile birlikte), (çev. L. Kavas), İthaki Yayınları.

Emile Durkheim
İntihar, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları.

Max Weber
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. M. Köktürk, Bilgesu Yayınları.

Zygmunt Bauman
Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları

T. B. Bottomore
Toplumbilim, Çev. Ünsal Oskay, Der Yayınları

Thomas Luckmann
Görünmeyen Din, Rağbet Yay.

Anthony Giddens
Sosyoloji (Ciltli), Kırmızı Yayınları, Ankara.
Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çeviren: Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi

Raymond Aron
Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları

Louis Althusser
İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Alp Tümertekin, İthaki Yayınları

Hilmi Ziya Ülken
İslam Düşüncesi Türk Düşüncesi Tarihi Araştırmalarına Giriş, Doğu Batı Yayınları

Joachim Wach
Din Sosyolojisine Giriş, Ankara Üniversitesi Yayınevi
Din Sosyolojisi Üzerine, Çev. Ünver Günay, M.Ü.İ.F. Vakfı Yayınları.

Ünver Günay
Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları

Nurettin Topçu
İsyan Ahlakı, Dergâh Yayınları
İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, Dergâh Yayınları

Roberto Cibriani
Din Sosyolojisi Tarih ve Teoriler, Rağbet Yayınları

Peter B. Clarke
Din Sosyolojisi: Çağdaş gelişmeler, İmge Kitabevi Yayınları
Din Sosyolojisi: Kuram ve yöntem, İmge Kitabevi Yayınları
Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya, İmge Kitabevi Yayınları

Ziya Gökalp
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları

Cemil Meriç
Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim.
Umrandan Uygarlığa, İletişim.

Baykan Sezer
Toplumsal Değişme ve Din, Kitapevi

Şerif Mardin
Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları.
Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları.
Türkiye, İslam ve Sekülarizm, İletişim Yayınları.
Türkiye’de Din ve Siyaset Makaleler

Niyazi Berkes
Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları

Bernard Lewis
İslam ve Batı, Akılçelen Kitaplar
Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu

Kemal Karpat
Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları

Halil İnalcık
Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası, Kırmızı Yayınları
İnalcık, H. (1998). Şeriat ve Kanun, Din ve Devlet, İslamiyat, C.1, s.4

İlber Ortaylı
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları.

Zeki Arslantürk
Din Sosyolojisi I-II, Çamlıca Yayınları

Necdet Subaşı
Din Sosyolojisi, Dem Yayıncılık

Nilüfer Göle
Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar

İhsan Çapcıoğlu
Niyazi Akyüz & İhsan Çapcıoğlu (ed.), Din Sosyolojisi El Kitabı, Grafiker Yayınları
Sosyolojiye Giriş, (H. Beşirli) Grafiker Yayınları.

Yümni Sezen
İslam’ın Sosyolojik Yorumu, İz Yayıncılık.
İslam Sosyolojisine Giriş, Turan Yayıncılık.

Mustafa Erkal
Sosyoloji (Toplumbilimi), Der Yayınları.

Aycan Türk
Y Kuşağı İçin Sosyoloji Sözlüğü, Kafekültür Yayıncılık.

Gordon Marshall
Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları.

Joseph Fichter
Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık.

Nilgün Çelebi
Sosyoloji Notları, Anı Yayıncılık.

Mehmet Bayyiğit
Din Sosyolojisi, Palet Yayınları

Emre Kongar
Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi.

Ejder Okumuş
Osmanlı’nın Gözüyle İbn Haldun, İz Yayıncılık
Dinin Meşrulaştırma Gücü, Ark Kitapları
Toplumsal Değişme ve Din, İnsan Yay. 2-3.Kuranda Toplumsal Çöküş, İnsan Yayınları.
Dinin Toplumsal İnşası, Akçağ Yayınları.

Erol Güngör
İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınları
İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Yayınları

Celaleddin Çelik
Kur’an’da Toplumsal Değişim, İnsan Yayınları.

Daryush Shayegan
Yaralı Bilinç, Metis Yayınları.
Melez Bilinç, Metis Yayınları.

Lewis A. Coser
Sosyolojik Düşüncenin Ustaları Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, De Ki Basım Yayım

Kaan Böke (ed.)
Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayınları.

W. Lawrence Neuman
Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I-II, Yayın Odası.

Adil Çiftçi
Sosyolojiye Giriş, Ankara Okulu Yayınları
Din Sosyolojiye Giriş, Ankara Okulu Yayınları

Martin Slattery
Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayıncılık

Phil Zuckerman
Din Sosyolojisine Giriş, Birleşik Dağıtım, Çev. Halil Aydınalp

Abdurrahman Kurt
Din Sosyolojisi, Sentez Yayıncılık

Cevdet Sait
Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, İnsan Yayınları

Kemalettin Taş
Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, Rağbet Yayınları

Grace Davie
Modern Avrupa’da Din, Küre Yayınları.

M. Ali Kirman
Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü

Çiğdem Kağıtçıbaşı
Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Evrim Yay.

Fazlur Rahman
İslam, Ankara Okulu Yayınları
1-2-3. İslam ve Çağdaşlık, Ankara Okulu Yayınları

Muhammed İkbal
İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası, Timaş Yayınları

Necip Fazıl Kısakürek
İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yayınları

Hüsnü Ezber Bodur
Modern Kapitalizmin Doğmasında Dinin Rolü: Kapitalizmin Ruhu ile Protestan Ahlakı Arasındaki İlişki, Ata. Ün. İl. Fak. Dergisi, Sayı: 9, s.80-108.
Moonculuk Hareketi ve Ülkemizde Cemaat Türü Benzer Bir Yapılanmanın Sosyolojik Analizi, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Ocak –Haziran 2003, s.2-38.

Adem Efe
Dini Gruplar Sosyolojisi, Dönem Yayıncılık.

Ali Fuad Başgil
Din ve Laiklik, Kubbealtı Neşriyat

Eric Hoffer
Kesin İnançlılar, İm Yayınları
Değişim Sancısı, Dergâh Yayınları

Hasan Onat
Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Endülüs.

Mehmet Zeki İşcan
Selefilik/ İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, Kitap Yayınevi

Mehmet Ali Büyükkara
Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yayınları

Ruşen Çakır
Ayet ve Slogan, Türkiye’de İslâmî Oluşumlar, Metis Yayınları

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı