Sosyoloji

Doktora Seviyesinde ve Yeterlilik Öncesinde Okunması Gereken Sosyoloji ve Din Sosyolojisi Kitapları

(3. Seviye) Doktora seviyesi ve yeterlilik öncesi dönemde asgari düzeyde sosyoloji ve din sosyolojisi bilgisi için okunması gereken kitaplar aşağıdaki gibidir;

Yusuf Has Hacip
Kutadgu Bilig, Haz. Ayşegül Çakan, T. İş Bankası Kültür Yayınları / Kabalcı Yayınları.

Farabi
İdeal Devlet (El Medinet’ül Fazıla), Divan Kitap.

Jean-Jacques Rousseau
Toplum Sözleşmesi, İş Bankası Kültür Yayınları.

Edward W. Said
Şarkiyatçılık, Metis Yayınları.

Said Halim Paşa
Buhranlarımız, İz yayıncılık.

Karl Marx
Komünist Manifesto (Friedrich Engels ile birlikte), (çev. L. Kavas), İthaki Yayınları.
Yabancılaşma, Ankara: Sol Yayınları.

Emile Durkheim
Toplumsal İşbölümü, Çev. Özer Ozankaya, Cem Yayınları.
Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bâli Akal.

Georg Simmel
Bireysellik ve Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2009.

Max Weber
Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları.
Ekonomi ve Toplum, Yarın Yayıncılık.
Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
Din Sosyolojisi, Yarın Yayıncılık.

Jürgen Habermas
Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları.

Zygmunt Bauman
Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları

Immanuel Wallerstein
Dünya Sistemleri Analizi: Bir Giriş, Çev. Ender Abadoğlu, BGST Yayınları,
Irk, Ulus, Sınıf, Metis Yayınevi. (Balibar, E. ve Wallerstein, I)

T. B. Bottomore
Nisbet, R. ve Bottomore, T. (2010). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, (Haz. Mete Tunçay ve Aydın Uğur), Kırmızı Yayınları,

Michel Foucault,
Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, İstanbul: Birey Yayıncılık

Peter L. Berger
Kutsal Şemsiye, Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları, Çev. Ali Coşkun, Rağbet Yay.

Anthony Giddens
Sosyolojinin Savunusu, Çeviren: İbrahim Kaya, Say Yayınları, Ankara
Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Sentez Yayınları.

Hilmi Ziya Ülken
Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Ünver Günay
Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları

Nurettin Topçu
İsyan Ahlakı, Dergâh Yayınları
İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, Dergâh Yayınları

Ziya Gökalp
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları

Cemil Meriç
Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim.
Umrandan Uygarlığa, İletişim.
Kültürden İrfana, İletişim.

Baykan Sezer
Toplumsal Değişme ve Din, Kitapevi

Şerif Mardin
Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları.
Türkiye’de Kitle Kültürü Sorunu, İletişim Yayınları.
Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları.
Türkiye, İslam ve Sekülarizm, İletişim Yayınları.
Türkiye’de Din ve Siyaset Makaleler

Niyazi Berkes
Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları

Bernard Lewis
İslam ve Batı, Akılçelen Kitaplar
Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu

Kemal Karpat
Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları

Halil İnalcık
Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası, Kırmızı Yayınları

İlber Ortaylı
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları.

Zeki Arslantürk
Din Sosyolojisi I-II, Çamlıca Yayınları
Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları

Necdet Subaşı
Din Sosyolojisi, Dem Yayıncılık

Nilüfer Göle
Modern Mahrem, Metis Yayınları
Melez Desenler / İslam ve Modernlik Üzerine, Metis Yayınları
Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar

İhsan Çapcıoğlu
Niyazi Akyüz & İhsan Çapcıoğlu (ed.), Din Sosyolojisi El Kitabı, Grafiker Yayınları
İhsan Çapcıoğlu & Bünyamin Solmaz (ed.), Din Sosyolojisi: Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi
Küreselleşme Ulus-Devlet ve Din, (Ş. Gürsoy) Platin yayınları.

Mustafa Tekin
İslam Sosyolojisinin İmkanı, Rağbet Yayınları.

Yümni Sezen
Kur’an Işığında İnsan, Akıl ve Toplum, İz Yayıncılık.
Kültür ve Din & Türk-İslam Örneği, İz Yayıncılık.
İslam’ın Sosyolojik Yorumu, İz Yayıncılık.
İslam Sosyolojisine Giriş, Turan Yayıncılık.

Aycan Türk
Y Kuşağı İçin Sosyoloji Sözlüğü, Kafekültür Yayıncılık.

Gordon Marshall
Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları.

Emre Kongar
Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi.
Türk Toplumbilimcileri (İki Cilt Bir Arada), Remzi Kitabevi.

Cevat Özyurt
Cevat Özyurt, Abdülkadir Zorlu ve İbrahim Mazman, Sosyal Teoride Din, Hece Yayınları
Cevat Özyurt ve Ejder Okumuş, Çağdaş Sosyal Teoride Din, Hece Yayınları

Ejder Okumuş
Toplumsal Değişme ve Din, İnsan Yay. 2-3.Kuranda Toplumsal Çöküş, İnsan Yayınları.
Dinin Toplumsal İnşası, Akçağ Yayınları.

Ergün Yıldırım
Bilginin Sosyolojisi, Ekin Kitabevi

Erol Güngör
İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınları
İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Yayınları

Recep Şentürk
İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim, İz Yayıncılık.

İbrahim KALIN
Ben, Öteki ve Ötesi & İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş, İnsan Yayınları.
Akıl ve Erdem & Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi, Küre Yayınları.

Mehmet Evkuran
Sünni Paradigmayı Anlamak, Ankara Okulu Yayınları.

Ali Bardakoğlu
İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, Kuramer Yayınları.

Celaleddin Çelik
Kur’an’da Toplumsal Değişim, İnsan Yayınları.

Daryush Shayegan
Yaralı Bilinç, Metis Yayınları.
Melez Bilinç, Metis Yayınları.

Margaret M. Poloma
Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Ünal, Eos Yayınları

Derek Layder
Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları

Kaan Böke (ed.)
Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayınları.

John W. Creswell
Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Eğiten Kitap

Henri Mendras
Sosyolojinin İlkeleri, Çev. Buket Yılmaz, İletişim Yayınları.

W. Lawrence Neuman
Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I-II, Yayın Odası.

Karl R. Popper
Açık Toplum ve Düşmanları (2 Cilt), Liberte Yayınları

Adil Çiftçi
Nasıl Bir Sosyal Bilim: Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Kitabiyat, Ankara.
Anlayıcı Yaklaşım ve Din Sosyolojisi İçin Uzanımları: Empirik Bir Deneme, Kitabiyat, Ankara.
İslam Araştırmaları İçin Bir Bakış Açısı Önerisi: Bilgi Sosyolojisi, Ethem Ruhi Fığlalı’ya Armağan, Vadi, Ankara, 88-108.
Sosyolojiye Giriş, Ankara Okulu Yayınları
Din Sosyolojiye Giriş, Ankara Okulu Yayınları

Halil Aydınalp
Din ve Terör

Abdurrahman Kurt
Din Sosyolojisi, Sentez Yayıncılık
İslam Çalışma Ahlakı, Emin Yayınları

Cevdet Sait
Bireysel Ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, İnsan Yayınları

Ali Şeriati
Dine Karşı Din, İnsan Yayınları

Kemalettin Taş
Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, Rağbet Yayınları

George Ritzer
Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, De ki Basım Yayım Dağıtım

Alison Wolf & Ruth A. Wallace
Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Doğu-Batı Yayınları

Orhan Türkdoğan
Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Clifford Geertz
Kültürlerin Yorumlanması, İletişim Yayınları.

Grace Davie
Modern Avrupa’da Din, Küre Yayınları.

Charles Taylor
Seküler Çağ, İş Bankası Yayınları

Talal Asad
Sekülerliğin Biçimleri Hıristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik, Metis.

M. Ali Kirman
Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri ve Toplumsal Tabanları, Dini Araştırmalar, C.2, Sayı 4, Mayıs-Ağustos 1999: 223-233.
Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi. Ankara: Birleşik.
Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü

Ali Köse
Sekülerizm Sorgulanıyor, Ufuk Kitapları.

Çiğdem Kağıtçıbaşı
Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Evrim Yay.

Fazlur Rahman
İslam, Ankara Okulu Yayınları
İslam ve Çağdaşlık, Ankara Okulu Yayınları

Mümtaz Turhan
Kültür Değişmeleri ve Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik, Altınordu Yayınları

Muhammed İkbal
İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası, Timaş Yayınları
İslam Toplumunun Yapısı, Beka Yayınevi

Necip Fazıl Kısakürek
İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yayınları

Hüsnü Ezber Bodur
Küreselleşme Bağlamında Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketle ve Türk Toplumuna Etkileri, Uluslararası Avrupa birliği Şurası tebliğ ve Müzakereleri, Ankara, C.I, s. 305-311
Modern Kapitalizmin Doğmasında Dinin Rolü: Kapitalizmin Ruhu ile Protestan Ahlakı Arasındaki İlişki, Ata. Ün. İl. Fak. Dergisi, Sayı: 9, s.80-108.
Moonculuk Hareketi ve Ülkemizde Cemaat Türü Benzer Bir Yapılanmanın Sosyolojik Analizi, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Ocak –Haziran 2003, s.2-38.

Sabri F. Ülgener
Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Derin Yay.
İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Derin Yay.

Maurice Barbier
Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Kaknüs Yayınları

Ali Fuad Başgil
Din ve Laiklik, Kubbealtı Neşriyat

Benedict Anderson
Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Metis yayınları.

Olivier Roy
Küreselleşen İslam, Metis Yay.

Slavoj Zizek
Ahir Zamanda Yaşarken, Metis Yayıncılık.

Süleyman Turan ve Faruk Sancar
Yeni Dini Hareketler, Açılım Kitap.

Ali Rafet Özkan
Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri, Açılım Kitap

Mehmet Rami Ayas
Türkiye’de İlk Tarikat Zümreleşmeleri, İz Yayıncılık

Niyazi Akyüz
Dinin Örgütsel İklimi Dini Gruplar, Gündüz Eğitim Ve Yay.

Hasan Onat
Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Endülüs.

Mehmet Zeki İşcan
Siyasal İslam& Dini ve Fikri Temelleri, Ekev Yayınları.
Selefilik/ İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, Kitap Yayınevi

Mehmet Ali Büyükkara
Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yayınları

W. Montgomery Watt
İslami Hareketler ve Modernlik İz Yayıncılık.

Ruşen Çakır
Ayet ve Slogan, Türkiye’de İslâmî Oluşumlar, Metis Yayınları

R. Hrair Dökmeciyan
Arap Dünyasında Köktencilik, İlke Yayıncılık

Richard Tapper
Çağdaş Türkiyede İslamcılık, Sarmal Yayınları

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı