Hakkımızda

AND Center Hakkında

Dünyanın gittiği nokta ve Türkiye’nin dinamik yapısı, bugün yeni bir bilgi tasavvurunun Türkiye’de geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yirminci yüzyılın modernleşme teorileriyle Soğuk Savaş döneminin siyasi konjonktürü arasına sıkışmış olan Türkiye’nin dini ve siyasal vizyonu, kendi tarihi-kültürel kimliği ve dini-jeopolitik konumuyla uygun bir ufka ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç duyulan bilgi tasavvurlarından birisi de hiç şüphesiz teo-stratejik bilgidir. Dini bilgi bir inanç topluluğunun yaşam koşulları ve şeklini belirleyen teolojik kaynaklara dayansa da birlikte aynı zamanda ve toplamda dinin zihniyet oluşturucu etkisi onun stratejik araçlarla gözden geçirilmesini şart koşmaktadır.

Bu durum, Türkiye’de İlahiyat alanında üretilen bilginin daha pratik ve stratejik odaklı değerlendirilerek uygulayıcılara yön göstermesi geleneği oldukça yeni olup sistematik ve kurumsal olmayan bir şekilde ilerlemekte olduğu gerçeğiyle örtüşmektedir. Özellikle dini eksenli terör hareketleri ve zihniyet tasavvurlarının anlaşılması sorunu son zamanlarda can yakıcı tecrübelere sebebiyet verdiğinden konunun teo-stratejik açıdan ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu geçici bir durum olmakla birlikte esasen Türkiye için dini bilginin stratejik akıl eşliğinde üretilmesi bir zarurettir. Bundan hareketle, AND Center (Ankara merkezli olmak üzere) tarafsız, kar amacı gütmeyen, özelde ülkemizin genelde İslam Dünyasının konuya ilişkin kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve İlahiyat alanının vizyonumuza uygun uzmanlarının/adaylarının düşüncelerini Türk/dünya akademik ve siyasi çevrelerine doğrudan yansıtabilmeyi hedeflemektedir.

AND Center sadece güncel bilginin aktarılmasından ve ihtiyaca binaen danışmanlık yapmasından ziyade, esaslı bilimsel çalışmanın da platformu olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte bilhassa bağımsız bir araştırma akademisi olma özelliğine büyük önem vermektedir. Buna binaen AND Center partiler üstü bir konuma sahiptir. AND Center kendi çalışma ve araştırma alanını kendisi belirlemektedir.

Teo-stratejik bilgi merkezli bir kurum olan AND Center, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir kollektif paylaşım merkezi vazifesi görmeyi ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bilgi üretirken “sosyoloji ile kavga edilmez” şiarı önemli bir ölçütümüz olacaktır. Bu düsturdan hareketle bireysel ve toplumsal muhayyileyi oluşturan din ve kültürün karşılıklı stratejik olarak anlaşılması hedeflerimize ulaşmada en önemli etkenler olacaktır.

Amaç ve Hedeflerimiz

AND Center; ortak insani değerler ekseninde; adalet, barış, özgürlük ve demokrasi hedefinin herkes için gerçekleşebilmesi adına Türkiye’nin tarihi derinliği ve medeniyet kurma iddiasına teolojik bilginin stratejik alanda üretilmesini amaçlayan bir kurumdur. Bu amaca ulaşmak için Türkiye’nin İlahiyat ve ilgili alanlarda ürettiği bilimsel tecrübesini ortak ve stratejik akla dönüştürerek insanı merkeze alan toplumun salahını gözeten bir topluluktur. İlahiyat veya yakın alanlarda alanında üretilen pek çok bilgi yanında gündelik yaşamda pratik ve yaşanabilir formunu stratejik pencere ve araçlardan hareketle yorumlanması bilimine teo-stratejik bilgi adı vermekteyiz.

AND Center’ın temel amacı; millet iradesine, temel insan hak ve hürriyetlerine inanan, ülkemizin güçlü, hür ve bağımsız varlığını esas kabul eden, geçmişiyle barışık, milli, manevi ve moral değerlerimizi güçlendiren, kalkınmayı insani ve teknolojik kalkınma olarak bir bütün gören, kendi kimliğini oluşturan değerleriyle değer üretebilen, sivil, girişimci ve kucaklayıcı bir Türkiye’nin inşa edilmesine teo-stratejik bilgi üreterek katkı vermektir.

AND Center, özellikle İlahiyat ve yakın bilim dallarındaki insan kaynağını, düşünce birikimini, üretimini ve araştırma kapasitesini ülkemizin politik, stratejik ve sosyal hayatta yerel ve evrensel ölçekli uygulamalarına projeksiyon oluşturmayı gaye edinmiştir.

Bunun için; Türkiye’nin, kurucu güç ve medeniyet ışığını yayıcı küresel bir aktör olmasının zaruretine inanan erdemli bir ortak aklı hareket ettirme iddiasındadır.

Dünya güç merkezlerinin küresel çaplı ve bölgemize yönelik politikalarını teo-stratejik çerçevede analiz ederek dünyadaki ve bölgemizdeki muhtemel gelişmeleri öngörmektir.

Türkiye’nin dini-jeopolitiğini uygun şekilde değerlendiren, küresel açılımlarına katkı sağlayan vizyonunu geliştirmek ve bu vizyona uygun projeler üretmektir.

Değişen teo-stratejik güvenlik ortamını analiz etmek ve tehditlere yönelik teo-stratejik güvenlik stratejileri geliştirmek, Türkiye’nin merkezinde bulunduğu Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerinde etkinliğini artırmaya yönelik teo-stratejik politikalar üretmek, bölgesel sorunlara teo-stratejik çözüm önerileri geliştirerek bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmaktır.

Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve benzeri milli sorunlarını İlahiyat disiplinleri başta olmak üzere disiplinler arası bir bakış ve bilimsel yöntemlerle analiz etmek, kazanılmış tecrübelerin ışığında gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmektir.

Dini ve milli kültürümüzü çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirecek ve çağın ötesine taşıyacak projeler üretmektir.

AND Center, 6 temel başlık çerçevesinde teo-stratejik bilgi üretme amacındadır. Bu alanlar Dini Gruplar, Dini Kurumlar, Din ve Siyaset, Batı Araştırmaları, Eğitim ve Sosyal Politikalar ve Din ve Medya alanları olmak üzere sıralanmaktadır. Bu her bir araştırma alanının altında pek çok alt konu başlığı bulunmaktadır.

Ayrıca akademi Uluslararası Hakemli bir dergi çıkarmak ve dernek kurmak amacındadır.

Diğer taraftan AND Center’ın amaçlarından biri de İlahiyat öğrencileri ve alana ilgi duyan diğer alanlardan genç ilim meraklılarının sadece teolojik bilgi donanımıyla değil aynı zamanda toplumsal, siyasal ve kültürel muhayyilelerini güçlendirmek maksadıyla onların bilgi birikimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Temel Faaliyetler

Değişen dünya düzeninin farklı enstrümanlarla yürüttüğü iç ve dış politik süreçlerde dini kültürün ve zihniyetin etkin bir anlaşılma aracı olduğu son yıllarda artan oranda kabul edilen bir gerçekliktir. Bu bağlamda küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Türkiye’de; iç ve dış temel stratejik hedef ve sorunlar için teo-stratejik düşünce üretmek, politikalar geliştirmek ve çözüm stratejileri önermek AND Center’in temel fonksiyonlarındandır. Bu kapsamda Yeni Türkiye vizyonunun gerektirdiği proaktif bilgi ve strateji üretme sürecine katkılar sunmak için alternatif teo-stratejiler çizmek, projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak, rapor, analiz ve dosyalar yayınlamak, ulusal ve uluslararası etkinliklerle eğitim ve lobi çalışmaları yürütmeyi amaçlayan AND Center’ın başlıca faaliyet çeşitleri şunlardır:

 • Teo-Stratejik vizyon doğrultusunda Programlı Proje çalışmaları
 • Günlük ve haftalık analizler, yorumlar
 • Yerel ve küresel düzeyde teo-stratejik analizler
 • Raporlar, dosya çalışmaları, kitaplar
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Teo-Stratejinin konusuna giren yerel ve küresel konularda Brifingler – Çalıştaylar – Basın konferansları
 • Uluslararası Hakemli bir dergi faaliyeti yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası boyutta seminer, konferans, sempozyum, kongre vb. aktiviteler
 • Teo-Stratejik konular çerçevesinde Beyin fırtınaları, Yuvarlak Masa Toplantıları, Paneller
 • Anket çalışmaları, kamuoyu araştırmaları yürütmek.
 • Etki analizi çalışmaları,
 • İlgili öğrencilere staj imkanı,
 • Araştırmacı yetiştirme programları,
 • Bilimsel araştırma ve yazarlık,
 • İlahiyatın alt dallarına ilişkin tematik çalışmalar,

Vizyonumuz

Ortak iyiye ulaşmak için kaynağını sahih dini gelenek, stratejik akıl, medeniyet şuuru, adalet ve insan vicdanından alan bir kollektif bilinç inşa ederek önce insanı ve ülkesine kendisine gelmesi çağrısı yapan ve sonra da kendi benliğini kazanmış insanı ve ülkesiyle dünyaya yön çizebilen bir Türkiye ve dünya.   

Kurulan yeni dünya sistemi içerisinde aktif bir şekilde ülke ve millet olarak yerimizi alacağımıza “Tarihî ve önemli günler ki, Biz onları, Allah gerçekten iman etmiş bulunanları ortaya çıkarsın ve sizden birtakım şahitler edinsin diye insanlar arasında döndürür dururuz.”(Ali-İmran, 140) Ayetini serlevha yaparak inanıyoruz.

Misyonumuz

AND Center’in misyonu; İslam Dünyası’nın iç sorunları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik İslami gelenek ve düşünceden hareketle öngörülerde bulunmak; İlahiyat alanında teo-stratejik bilgi üretmiş alimlerin tecrübe ve deneyimleri ile genç alimlerin farklı bilimsel yaklaşımlar ile farklı düşüncelere bakış açıları arasında sinerji sağlayarak gerçekçi ve uygulanabilir politika önerileri geliştirmek; hazırlayacağı yorumlar, analizler, raporlar, dergiler ve kitaplar vasıtasıyla bu öngörüleri ve politika önerilerini politika yapıcıları, bürokrasi ve kamuoyu ile paylaşmaktır.

Bu misyona bağlı olarak kollektif vicdanı ahlak, adalet ve özgürlük çerçevesinde örülmüş stratejik akıl sahibi bir bireyin yetişmesine katkı sağlamak; İnsani ve demokratik değişim sürecinde kültür ve geleneğin ortak iyiye ulaşmadaki aracı rolünün kabulüne katkı sağlamak; uluslararası sistemin yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolünü güçlendirecek teo-stratejik politikalar geliştirmek.

Başa dön tuşu
Kapalı